Terug naar de inhoudsopgave

Les 3 – Werken met gegevens

Begrippenlijst

In deze les leren we de volgende begrippen:

Declaratie

Een statement waarmee je aan de compiler vertelt dat je een variabele wilt gaan gebruiken. Bij de declaratie geef je de naam van en het type van de variabele op.

Expressie

Een uitdrukking die een som of een vergelijking uitdrukt. We maken onderscheid tussen rekenkundige expressies, bijvoorbeeld 5 + 2 en myInput / 3, en logische expressies, bijvoorbeeld myInput > 2.

Initialisatie

We spreken van initialisatie als je een variabele meteen bij de declaratie een waarde meegeeft, bijvoorbeeld int myProduct = 1;

Operator

Een symbool dat aangeeft welke bewerking je uit wilt voeren op een getal of variabele. De meeste operatoren zijn rekenkundig (+ - * / % ++ -- ) of logisch (&& || > <), maar we kennen ook operatoren die niet in één van die twee categoriën vallen (>> << ?: typeof ,).
Daarnaast kunnen operatoren unair, binair of tertiair zijn, wat aangeeft op hoeveel getallen ze werken. Bijvoorbeeld, unair: i++, i--, -2; binair: 5 + 3, i && j, i, j; tertiair: i ? 0 : 1.

Bij de les